Người Sống Có Tâm Là Có Tất Cả – Thầy Thích Pháp Hòa quá hayNgười Sống Có Tâm Là Có Tất Cả – Thầy Thích Pháp Hòa quá hay
Thầy Thích Pháp Hòa Canada
𝐊ê𝐧𝐡 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞 đă𝐧𝐠 𝐭ả𝐢 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐜𝐡í𝐧𝐡 𝐭𝐡ứ𝐜 về tất cả bài giảng của 𝐓𝐡ầ𝐲 𝐓𝐡í𝐜𝐡 𝐏𝐡á𝐩 𝐇ò𝐚
Mời Đại Chúng Bấm Vào Nút “Đăng Ký ” Hoặc – Like – Comment – Để Theo Dõi Thêm Video Mới Nhất

Tu Viện Trúc Lâm
11328 – 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: [email protected]

Thầy Trụ Trì Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam.
Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi.
Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi.
Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm năm 2006 và TV. Tây Thiên 2007.

Tu Viện Trúc Lâm là cơ sở đầu tiên của Viện Phật Học được thành lập tại thành phố Edmonton vào tháng 6 năm 1989. Sinh hoạt của Tu Viện hầu hết là các chương trình tu học theo truyền thống Phật Giáo Việt Nam. Vì cơ sở này là văn phòng chính của viện nên một số sinh hoạt khác của các ban ngành như văn hóa, giáo dục, xã hội, gia đình Phật tử… cũng tạm dùng cơ sở này. Cơ sở Tu Viện Trúc Lâm lúc mới khai sinh tọa lạc tại 10604-108 Street, là một tòa nhà 3 tầng, 9 phòng do viện mua vào tháng 6 năm 1989. Sau đó vì nhu cầu phát triển viện đã bán cơ sở này và mua lại một cơ sở khác tọa lạc tại 10155-89 Street vào năm 1992, cơ sở đó là một ngôi nhà thờ cũ rộng gần 3,500 sqft.

Năm 1996 Viện quyết định mua một sở đất hơn nữa mẫu Anh (Acre) nằm trong khu trung tâm của thành phố Edmonton để xây dựng Tu Viện Trúc Lâm ngày nay. Công trình xây cất đã hoàn tất và đi vào hoạt động kể từ đầu tháng 6 năm 1997. Cơ sở này tọa lạc tại 11328-97 Street, là một toà nhà có 2 tầng rộng 12,400 sqf.

#thaythichphaphoa #thichphaphoa #vandapthichphaphoa

source

44 bình luận

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHẤT THIẾT CHƯ PHẬT, TÔN PHÁP, HIỀN THÁNH TĂNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO

  NAM MÔ PHẬT : KÍNH LỄ PHẬT LÀ ĐẤNG NHƯ LAI, ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾN TRI, MINH HẠNH TÚC, THIỆN THỆ, THẾ GIAN GIẢI, VÔ THƯỢNG SĨ, ĐIỀU NGỰ TRƯỢNG PHU, THIÊN NHÂN SƯ, PHẬT, THẾ TÔN.

  NAM MÔ PHÁP : KÍNH LỄ PHÁP LÀ NHỮNG LỜI DẠY CHÂN CHÍNH CỦA CÁC ĐỨC PHẬT. PHÁP LÀ CON THUYỀN QUÝ BÁU ĐƯA CHÚNG SINH THOÁT KHỎI MỌI SỰ ĐAU KHỔ, PHIỀN NÃO CỦA KIẾP SỐNG NHÂN SINH, GIÚP VƯỢT QUA BỂ KHỔ SINH TỬ LUÂN HỒI.

  NAM MÔ TĂNG : KÍNH LỄ TĂNG ĐOÀN LÀ NHỮNG NGƯỜI SỐNG THANH TỊNH, TỈNH THỨC, HÒA HỢP. TĂNG LÀ NHỮNG NGƯỜI XUẤT GIA, GIỮ GÌN GIỚI PHÁP CỦA PHẬT, TUÂN THỦ THEO LỜI PHẬT DẠY, LẤY LÝ TƯỞNG CỦA ĐỨC PHẬT LÀM LẤY TƯỞNG CỦA CHÍNH MÌNH " TRÊN CẦU THÀNH PHẬT, DƯỚI NGUYỆN ĐỘ CHÚNG SINH ", BỎ ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU THẾ GIAN KHÓ BỎ, NHẪN ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU THẾ GIAN KHÓ NHẪN, LÀM ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU THẾ GIAN KHÓ LÀM, HOẰNG TRUYỀN GIÁO PHÁP CỦA CÁC ĐỨC PHẬT ĐẾN VỚI TẤT CẢ CHÚNG SINH.

  Nam Mô Phật. Nam Mô Pháp. Nam Mô Tăng.

  Con xin đem ba nghiệp thanh tịnh

  Kính lễ tất cả hằng sa Phật

  Trong các thế giới khắp mười phương

  Qúa khứ, vị lai và hiện tại

  Thần lực của hạnh nguyện Phổ Hiền

  Giúp con có mặt khắp mọi nơi

  Nơi đâu có Phật là có con

  Phật là vô lượng, con vô lượng

  ……………………………………

  Từ xưa con đã tạo nghiệp xấu

  Vì tham, sân, si từ vô thỉ

  Do thân, miệng, ý mà phát sinh

  Nay con đều sám hối tất cả

  ……………

  Biển công đức vô lượng như thế

  Con xin hồi hướng không giữ lại

  Nếu có chúng sanh nào dại dột

  Bằng thân, bằng ý hoặc bằng lời

  Bài báng phá hoại đạo giải thoát

  Xin cho nghiệp chướng được tiêu trừ

  Mỗi giây, trí tuệ trùm pháp giới

  Độ khắp mọi loài lên bất thối

  Hư không, chúng sanh không cùng tận

  Phiền não, nghiệp báo không cùng tận

  Bốn thứ kể trên thật vô biên

  Hồi hướng của con cũng như thế

  Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

  Tâm Thế Tôn mảy trần không bợn,,

  Thân của Ngài vô tận phước lành,

  Từ bi cứu khổ độ sanh

  Chúng con đảnh lễ, chí thành quy y

  Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 2. Nam Mô Phật :

  + Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.

  + Bảo Tạng Phật

  + Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

  + Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

  + Ca Diếp Phật

  + Câu Na Hàm Mâu Ni Phật

  + Câu Lưu Tôn Phật

  + Tỳ Xá Phù Phật

  + Thi Khí Phật

  + Tỳ Bà Thi Phật

  + Phất Sa Phật

  + Đề Xá Phật

  + Ba Đầu Ma Phật

  + Nhiên Đăng Phật

  + Tỳ Lô Giá Na Phật

  + Chánh Pháp Minh Phật

  + Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai

  + Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai

  + Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai

  + Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai

  + Vô Biên Thân Như Lai

  + Bảo Tánh Như Lai

  + Ba Đầu Ma Thắng Như Lai

  + Bảo Thắng Như Lai

  + Bảo Tướng Như Lai

  + Ca Sa Tràng Như Lai

  + Đại Thông Sơn Vương Như Lai

  + Tịnh Nguyệt Phật

  + Sơn Vương Phật

  + Trí Thắng Phật

  + Tịnh Danh Vương Phật

  + Trí Thành Tựu Phật

  + Vô Thượng Phật

  + Diệu Thanh Phật

  + Mãn Nguyệt Phật

  + Nguyệt Diện Phật

  + Hoa Quang Như Lai

  + Hoa Túc An Hành Như Lai

  + Quang Minh Như Lai

  + Danh Tướng Như Lai

  + Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai

  + Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Như Lai

  + Đại Thông Trí Thắng Như Lai

  + A Súc Phật

  + Tu Di Đỉnh Phật

  + Sư Tử Âm Phật

  + Sư Tử Tướng Phật

  + Hư Không Trụ Phật

  + Thường Diệt Phật

  + Đế Tướng Phật

  + Phạm Tướng Phật

  + Độ Nhứt Thiết Thế Gian Khổ Não Phật

  + Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Thần Thông Phật

  + Tu Di Tướng Phật

  + Vân Tự Tại Phật

  + Vân Tự Tại Vương Phật

  + Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Uý Phật

  + Pháp Minh Như Lai

  + Phổ Minh Như Lai và Các Vị Phật Nhất Thiết Đồng Danh Phổ Minh Như Lai

  + Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Như Lai

  + Đạo Thất Bửu Hoa Như Lai

  + Bảo Tướng Như Lai

  + Đa Bảo Phật

  + Thiên Vương Như Lai

  + Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Như Lai

  + Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai

  + Đức Oai Âm Vương Như Lai và Hai Muôn Ức Đức Phật Nhất Thiết Đồng Danh Oai Âm Vương Như Lai

  + Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật

  + Tịnh Thân Như Lai

  + Vân Tự Tại Đăng Vương Phật

  + Nhựt Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai

  + Tịnh Hoa Tú Vương Trí Như Lai

  + Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Như Lai

  + Ta La Thọ Vương Phật

  + Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật

  + Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn )

  ( Chúng con thành tâm xin nguyện lấy và giữ : "Ba mươi bảy phẩm trợ đạo" làm nền tảng cốt lõi; "Giới Luật làm Thầy"; "Sống, học và hành theo con đường Trung đạo của Phật, cầu nguyện được hướng đến "Duy tuệ thị nghiệp"", “Thường, lạc, ngã, tịnh”; "Quy y và tôn trọng ba ngôi Tam Bảo : Phật, Pháp, Tăng để tu Giới, Định, Huệ từ đó để diệt trừ ba độc Tham, Sân, Si. Luôn khắc tâm ghi nhớ sự thật cuộc đời này chỉ vọn vẹn trong bốn chữ : Sanh, Lão, Bệnh, Tử"; "Tin sâu vào nhân quả, luân hồi, không lầm nhân quả". Tin chắc rằng : "Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Như Lai thường trụ tánh không biến đổi; Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo thường trụ; Phật là thường, lạc, ngã, tịnh, chẳng nhập Niết Bàn; Lời Phật là chánh ngữ, thật ngữ, thời ngữ, chơn ngữ, chẳng hư vọng, là vi diệu đệ nhất"; "Trân trọng và cố gắng hành theo lời Phật dạy : Mỗi người trong tất cả chúng con đều tự mình thắp đuốc lên mà đi; Không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời Chư Phật dạy; Thân bất tịnh, thọ là khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã."; "Tất cả các pháp đều là Phật pháp"; "Vạn điều kinh điển hiếu nghĩa vi tiên"; “Tâm Hiếu là tâm Phật. Hạnh Hiếu là Hạnh Phật”; "Học và hành Phật pháp theo các Qúy Tôn Đức bằng "Tứ hoằng thệ nguyện" vì lợi ích cho tất cả chúng sanh, trường tồn, hoằng dương Phật pháp ).

  + Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật

  + Biến Xuất Nhất Thiết Công Đức Quang Minh Sang Vương Phật

  + Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Phật

  + Văn Thù Phật

  + Phổ Hiền Phật

  + Nhĩ Căn Viên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát

  ( Lực, hùng, bi, trí viên dung. Mười hai đại nguyện quả công viên thành / Từ bi cứu khổ độ đời. Tầm thanh giải nạn đến nơi hòa bình ).

  + Quan Chí Thâm Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát

  + U Minh Giáo Chủ Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát

  ( Địa ngục vị không thệ bất thành Phật. Chúng sanh độ tận phương chứng bồ đề / Địa Tạng Bồ Tát thượng nhơn. Chứng minh công đức của dân Diêm Phù ).

  + Phước Trí Nhị Nghiêm Thân Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát

  + Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

  + Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

  ( Nhất giả lễ kỉnh chư Phật. Nhị giả xưng tán Như Lai. Tam giả quảng tu cúng dường. Tứ giả sám hối nghiệp chướng. Ngũ giả tùy hỷ công đức. Lục giả thỉnh chuyển Pháp luân. Thất giả thỉnh Phật trụ thế. Bát giả thường tùy Phật học. Cửu giả hoằng thuận chúng sanh. Thập giả phổ giai hồi hướng ).

  + Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát

  + Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát

  + Thập Nhị Dược Soa Đại Thần Tướng

  + Hộ Pháp Tạng Bồ Tát

 3. + Đại Bát Niết Bàn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát

  + Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát

  + Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát

  + Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát

  + Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Ha Tát

  + Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Ha Tát

  + Kim Cang Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát

  + Kỳ Viên Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát

  + Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát

  + Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát

  + Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát

  + Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

  + Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát

  + Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát

  + Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

  + Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát

  ( Tội do tâm sinh, do tâm diệt. Tâm đã diệt, tội cũng không còn. Tội hết tâm không, hai vằng lặng. Như thế mới là chân sám hối ).

  + Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát

  + Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

  Cúi lạy đấng Tam Giới Tôn

  Quy mạng cùng mười phương Phật

  Con nay phát nguyện rộng

  Thọ trì kinh………………..

  Trên đền bốn ơn nặng

  Dưới cứu khổ Tam đồ

  Nếu có ai thấy nghe

  Đều phát lòng bồ đề

  Khi mãn báo thân này

  Sanh qua cõi Cực Lạc

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Nam Mô Pháp :

  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh :

  + Đại Bát Niết Bàn

  + Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm

  + Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm

  + Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh

  + Vạn Phật

  + Ngũ Bách Danh

  + Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật

  + Đại Phương Quảng Viên Giác Tu – Đa – La Liễu Nghĩa Kinh

  + Đại Phương Đẳng Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh giới

  + Đại Phương Tiện Phật Báo Ân

  + Vu Lan Bồn

  + Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân

  + Đại Bảo Tích

  + Hiền Nhân

  + Hiền Ngu

  + Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh

  + Phật Nói Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo

  + Duy Ma Cật Sở Thuyết

  + Niệm Phật Ba La Mật

  + Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

  + Phật Thuyết Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni

  + Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm

  + Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh

  + Thuyết Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức

  + Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh

  + Đại Bi

  + Bi Hoa

  + Phật Thuyết Phạm Võng Kinh

  + Lăng Già

  + Bồ Tát Thiện Giới

  + Phật Nói Kinh Nước Sông Hằng

  + Văn Thù Sư Lợi Phát Nguyện

  + Từ Bi Thủy Sám Pháp

  + Lương Hoàng Sám

  + Đại Thừa Bản Sinh Tâm Địa Quán

  Nam Mô Kinh :

  + Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật

  + Pháp Bảo Đàn Kinh

  + Na Tiên Tỳ Kheo

  + Quán Niệm Hơi Thở

  + Đạo Lý Duyên Khởi

  + Chuyển Pháp Luân

  + Phật Thuyết Tử Thập Nhị Chương Kinh

  + Phật Thuyết Tứ Đế Kinh

  + Pháp Cú

  + Bách Dụ

  + Pháp Ấn

  + Tiểu Bộ

  + Trung Bộ

  + Tăng Chi Bộ

  + Trường Bộ Dìgha Nikàya.

  + Tương Ưng Bộ

  + Trường A Hàm

  + Tăng Nhất A Hàm

  + Tạp A Hàm

  + Thiện Ác Nhân Qủa

  + Phật Nói Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt

  + Đại Phước Đức ( Mahamangala Sutta )

  + Đại Nhật Kinh

  + Kim Cương Đỉnh Kinh

  + Tô Tất Địa Kinh

  Nam Mô Tăng :

  + Tứ Thập Nhất Tôn Giả, Thị Giả và Các Vị Trưởng Lão, Đại Đức, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Sa Di, Sa Di Ni trong tăng đoàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

  + Tam Thập Lục Tổ Thiền Tông

  + Thập Tam Tổ Tịnh Độ Tông

  + Tổ Sư Thiền Tông và Tổ Sư Các Tông Phái Khác Trong Đạo Phật

  + Ngài Dao Tần Cưu Ma La Thập, Tam Tạng Pháp Sư, Đại Sư Thật Xoa Nan Đà,……, Các Vị Cố Trưởng Lão, Tổ, Đại Sư, Thiền Sư, Mật Sư, Sư, Qúy Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tôn Đức, Tăng Ni, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Sa Di, Sa Di Ni.

  + Thiền Sư, Mật Sư, Sư, Qúy Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tôn Đức, Tăng Ni, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Sa Di, Sa Di Ni.

 4. Phật pháp cao siêu lý ẩn sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu

  Phục nguyện : Thượng chúc Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong đều vũ thuận, quốc thới dân an, thiên hạ thái bình, thiền môn thanh tịnh

  Phổ nguyện : Âm siêu dương thới, hải yến hà thanh, pháp giới chúng sanh, tề thành Phật đạo

  Cầu nguyện : Dịch bệnh, chiến tranh, tai ương, tà thuyết, mê tín sớm tiêu trừ vĩnh viễn ở tất cả thế giới ( hữu hình và vô hình, hữu tình và vô tình )

  Chúng con thành tâm tri ân công đức của Trưởng Lão, Tổ, Đại Sư, Thiền Sư, Mật Sư, Sư, Qúy Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tôn Đức, Tăng Ni, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Sa Di, Sa Di Ni, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Phật Tử, Tứ Chúng, Người Hộ Pháp, Quê Hương, Tổ Tông, Cửu Huyền Thất Tổ Cha Mẹ Nhiều Đời Nhiều Kiếp Của Chúng Con Cùng Tất Cả Chúng Sanh, Cửu Huyền Thất Tổ Cha Mẹ Hiện Tiền Kiếp Này, Thân Bằng Quyến Thuộc Nội Ngoại Hai Bên, Thầy Cô, Đạo Tràng và Kênh rất nhiều lắm

  Chúng con thành tâm kính chúc đến Qúy Tôn Đức và Tất Cả Chúng Sanh : Pháp thể thinh an, chúng sanh dị độ, Phật đạo viên thành, an lành trong cuộc đời, vạn sự cát tường như ý, hanh thông trong Phật pháp, sớm đạt Niết Bàn tịch tịnh, sống an lành trong ánh từ quang của mười phương Chư Phật

  Nguyện đem công đức lành, hướng về khắp tất cả, chúng con và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo

 5. "…….Này Tu – Bồ – Đề !, vì thế các vị đại Bồ Tát, phải nên sanh tâm thanh tịnh như vầy : Chẳng nên trụ trước nơi sắc mà sanh tâm, chẳng nên trụ trước nơi thanh, hương, vị, xúc, và pháp, mà sanh tâm, nên " không – chổ – trụ – trước " mà sanh tâm thanh tịnh kia……"

  Ở đời vui đạo hãy tùy duyên

  Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền

  Trong nhà có báu thôi tìm miếm

  Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền

  Bồ – đề bổn vô thọ

  Minh kính diệc phi đài

  Bổn lai vô nhất vật

  Hạ xứ nhạ trần ai ?

  Thân như cây bồ đề

  Tâm như đài gương sáng

  Thường ngày phải lau chùi

  Chớ dính các bụi nhơ

  …….

  Đã mang lấy nghiệp vào thân

  Thì đừng trách lẫn trời gần trời xa

  Thiện căn ở tại lòng ta

  Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

  ………….

  Có trời mà cũng có ta

  Tu là cội phúc, tình là dây oan

 6. Đốt nén tâm hương trước Phật đài,

  Ngũ phần dâng trọn Đức Như Lai.

  Cầu xin nhân loại lên bờ giác,

  Hạnh phúc bình an khắp muôn loài.

  Đốt nén tâm hương cúng Phật đà,

  Lòng thành gửi tận chốn bao la.

  Cầu xin Tam Bảo thường gia hộ,

  Đạo pháp hoằng thông khắp mọi nhà.

  Đốt nến tâm hương ở Ta Bà,

  Nhớ lời di huấn Đức Thích Ca.

  Cầu xin Bồ Tát Tùng Địa Xuất,

  Thầm giúp cho người tụng Pháp Hoa.

 7. Kính lạy Bồ Tát Tất Ðạt Ða,

  Tánh đức từ bi hằng biểu lộ,

  Trải bao cuộc du hành mục đỗ,

  Xót sinh linh kiếp số trầm luân,

  Cảnh sinh, già, đau, chết, gian truân,

  Luống chịu khổ không ngừng gây khổ.

  Mê chấp tánh tham, si, tật đố,

  Mãi cùng nhau vầy ổ oan gia,

  Nợ tuần hoàn vay trả không xa,

  Trong sáu đạo trùng phùng quanh quẩn.

  Bồ Tát dũ Bà tâm lân mẫn,

  Quyết hy sinh độ tận hữu tình,

  Ðoạn ái ân phú quí riêng mình,

  Chọn điệu sống quang minh vô trụ,

  Tìm hạnh phúc lâu dài đầy đủ,

  Cùng quần sinh hưởng thú yên lành,

  Gặp tuần trăng giữa lúc đêm thanh,

  Rời cung cấm băng thành tìm đạo.

  Hiếu tình đặt ra ngoài quyền sáo,

  Mở lòng thương đại tạo bao la,

  Chiếc thân vui bạn với yên hà,

  Theo tiếng gọi lòng từ giục nhắc.

  Lên yên ngựa cùng tôi Xa Nặc,

  Lướt bụi hồng hướng nẻo rừng xanh,

  Non sông gấm vóc thiên thành,

  Cỏ hoa hớn hở bao quanh đón chào.

  A Nô Ma sóng vỗ rạt rào,

  Hy Mã Lạp tuyết ngời lóng lánh,

  Nơi đánh dấu bước đường lên Thánh,

  Dừng vó câu thả gánh tang bồng,

  Gởi lời về tâu trước bệ rồng,

  Cầu vương phụ giải lòng trông đợi.

  Rừng khổ hạnh lần dò bước tới,

  Xét hành nhơn lầm lỗi nhiều phương,

  Bởi người chưa rõ lý chơn thường,

  Hạnh kỳ đặc hồi đầu vô ích.

  Tạm dời gót trên đường điểu tích,

  Tìm tận nơi tịch mịch thiên nhiên,

  Trọn sáu năm núi Tuyết tham thiền,

  Kham chịu cảnh màn trời chiếu đất ;

  Ðầy ba đức cõi lòng chơn tịnh,

  Không ngại ngùng thú dữ ma thiêng.

  Công đức vừa đầy đủ nhơn duyên,

  Trên Pháp tọa Bồ đề chứng quả.

  Hóa độ khắp đại thiên thiên hạ,

  Muôn loài đều một dạ ghi ơn.

  Chúng con nay phát nguyện tu nhơn,

  Nhờ tắm gội từ vân pháp vũ.

  Trước bảo điện trì kinh niệm chú,

  Kỷ niệm ngày lịch sử thiêng liêng,

  Cúi xin Phật, Pháp, Thánh, Hiền,

  Gia hộ chóng tiêu trừ nghiêp chướng.

  Ngưỡng mộ đấng Pháp vương vô thượng,

  Nhứt tâm đồng đảnh lễ quy y.

  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

  Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

  Nam mô Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.

  Nam Mô Ðạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát.

 8. Đệ tử nay một lòng thành kính,

  Giờ phút này quì giũa Đạo tràng.

  Kỷ niệm ngày Phật Bát Niết Bàn,

  Trên đất Ấn thành Câu Thi cũ.

  Bốn bộ chúng tổ thành đầy đủ,

  Khắp Nhân Thiên hóa độ chu chuân.

  Chấp thuận lời cầu thỉnh Ba Tuần,

  Xả tuổi thọ trước kỳ ba tháng,

  Thần thông tạm trụ nơi thân mạng,

  Pháp yếu cần Di giáo Tôn đồ,

  Đại Tập đường hội họp Bí sô,

  Nhắc nhở lại các phần đạo phẩm,

  Khuyên tinh tấn thời thường suy gẫm,

  Chớ mảy may lười biếng buông lung,

  Liền phóng quang chiếu diệu lạ lùng,

  Khai thị trước nhân duyên diệt độ.

  Đều ba cõi Nhân Thiên thống khổ,

  Tiếc thương tràn huyết lệ thành mưa,

  Sự tình hai nghìn rưỡi năm xưa,

  Giở Di giáo Niết bàn đọc lại.

  Cảm động quá, lòng con tê tái,

  Tưởng tượng nhìn trạng thái Sa la,

  Giữa hàng cây Song thọ Diêm đà,

  Trên ngọn tháp nghiêng mình Từ Phụ.

  Khắp đại chúng mặt mày ủ rủ,

  Khóc than vật vã cực bi ai,

  Thế Tôn khuyên nén bớt tình hoài,

  Nhìn đạo lý vô thường sự vật,

  Đừng chấp trước huyễn thân còn mất,

  Hãy nương theo giới luật tu trì,

  Phật diệt còn Pháp đó quy y,

  Tinh nhất hẳn tới kỳ giải thoát,

  Kiến giải có gì chưa dứt khoát,

  Chóng nêu lên, cầu quyết tân nghi,

  Nhập Niết bàn đã sắp tới thì,

  Thời khắc đúng như khi thành Đạo,

  Nghe phó chúc lòng càng áo não,

  Trăm mắt nhìn thấu đạo Kim Thân,

  Chi tiết ngưng giao động lần lần,

  Như Lai đã chứng vui tịch diệt.

  Bốn chúng thảy nghẹn ngào mến tiếc,

  Khác nào đàn con mất mẹ hiền,

  Thụy linh ứng khắp Đại thiên,

  Tu Di nghiêng ngã đất liền động rung !

  Phạm Vương, Đế Thích, Thiên Cung,

  Tung hoa trổi nhạc không trung cúng dường.

  Chúng con phúc bạc vận ương,

  Sinh xa đời Phật, thiếu phương tiện lành,

  Thiết tha cầu chứng vô sanh,

  Giới hương biểu lộ, tấc thành cúng dâng,

  Cúi xin Vô Thượng Năng Nhân. Từ bi gia hộ.

  Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 9. Cơn sóng gió nổi trôi chiếc bách,

  Một mình ta vừa lách vừa bơi,

  Chơi vơi mấy độ chơi vơi,

  Vào trong sáu nẻo ra nơi bốn đường.

  Nầy Phật tử lục phương tế độ,

  Dụng sắc thân dạy dỗ người mê,

  Ấy là gió thổi mây về,

  Nước chao sóng dậy tư bề một phen.

  Ðạo cao cả tập rèn diệu lý,

  Nước hương thơm miều mỹ tòa son.

  Ví như thể mẹ tìm con,

  Cảm thông ứng hiệp khai môn khắp cùng,

  Vì lẽ đó ta dùng Quán Thế,

  Bố thí nầy một thể ban ra,

  Thí thân nào có nại hà,

  Phải duyên ta thí để mà độ sanh.

  Chư Bồ Tát thường hành lục độ,

  Cơ duyên nầy nhiều thuở bố vi,

  Hễ ai có phước duyên thì,

  Niệm tâm vừa khởi các Ngài độ cho.

  Thừa Phật ấy nào đo nào lượng,

  Biết mấy đời đã hưởng đặc ân,

  Ðã đành là sự thí thân,

  Thí tài, thí pháp cũng cần như nhau.

  Tài, pháp thí còn sâu còn rộng,

  Tài cho ra chẳng mộng chẳng nương,

  Ðã cho thì chớ có tường,

  Thọ thì chớ nghĩ sự thường vốn không.

  Lòng bác ái cố công rèn đúc,

  Dắt người lên đến bực thăng bằng,

  Bao nhiêu cũng đủ, ta hằng,

  Chăm lo hành đạo vớt thăng luân hồi.

  Từ quá khứ các đời Bồ Tát,

  Chư Phật đều một loạt hóa sanh,

  Ra đời độ chúng hữu tình,

  Dìu ra nhà lửa đến thành Pháp vương.

  Nhơn duyên ấy lập phương khai thị,

  Phật tử nầy cố chí học theo,

  Thường hành Bồ Tát ráng chèo,

  Lìa từ thấp quả lần trèo lên cao.

  Thinh Văn bỏ, nhập vào Bồ Tát,

  Lấy nhơn duyên khai thác đạo mầu,

  Nay câu lục độ ráng trau,

  Pháp môn chỉ có bấy nhiêu đó mà.

  Một thừa Phật không ba không bốn,

  Bởi trí căn minh, độn mà ra,

  Tựu trung có một, một là,

  Phật thừa Bồ Tát ráng mà hành theo.

  Trong kinh nói đủ chiều muôn hạnh,

  Ðủ sắc thân tướng tánh quang minh,

  Ðủ thần thông lực tám ngành.

  Chung qui tánh kiến tâm minh tựu thành.

  Bồ-đề thọ, vốn mình không thọ,

  Giống hữu tình tuy có mà không,

  Có nhơn duyên mới hiệp đồng,

  Hiểu trong chơn thể tỏ tường bổn lai.

  Phật tức tâm, tâm ta có Phật,

  Tâm tức Phật, Phật ở nơi lòng,

  Nhẹ nhàng rửa sạch bụi hồng,

  Trau câu mô Phật thì lòng mới nguôi.

  Tâm tánh ấy mau chùi cho sạch,

  Gội bụi trần học cách thiền gia,

  Từ bi độ chúng hà sa,

  Nguy nan cứ dạ Ta bà lại qua.

  Quan Âm Phật Ta bà dạo khắp,

  Tìm nạn tại cứu cấp sanh linh,

  Ấy là lục độ trau mình,

  Ra ân bố thí dẹp tình phân chia.

  Thuyền Bát nhã nối tia nhựt nguyệt,

  Tam tạng kinh giải hết lục trần,

  Phá tan xiềng xích ái ân,

  Lo câu lục tự chuyên cần độ ta.

  Ðạo cảm ứng Phật ta dung hợp,

  Nghĩa dung thông chỉ một không hai,

  Bóng hình hình bóng là ai,

  Trăng trong nước tịnh không sai bóng lòng.

  Trên liên tọa chín tầng hé nở,

  Tấm lòng thành một thuở hóa sanh,

  Sanh làm Phật, Phật độ sanh,

  Nhành dương nước tịnh anh linh độ đời.

  Phật Di Ðà là người phàm tục,

  Ðức Thích Ca vốn bực vương gia,

  Quan Âm cũng chỉ người ta,

  Thế Chí vốn là một kẻ đầu thai.

  Phật Hiền Thánh không ai thoát khỏi,

  Ở kiếp người đi đến Niết bàn.

  An tức tịnh, tịnh là an,

  Hiểu trong tâm trí thấy tràng hạt sen.

  Khắp lục đạo người chen kẻ lấn,

  Biển trầm luân mê tánh cho vui,

  Kìa lầu các, nọ cao ngôi,

  Ba hơi kết cuộc khó thời mang theo.

  Gây tội ác ngặt nghèo phải thọ,

  Trách đất trời sao ở bất công,

  Hỡi ai ghi lấy làm lòng,

  Trau câu niệm Phật để hòng độ thân.

  Ao thất bảo trân châu mã não,

  Cửu liên hoa ngôi báu dành đây,

  Muốn ra khỏi kiếp đọa đày,

  Ráng công tu luyện có ngày hóa sanh.

  Ðừng mến tiếc Nam thành thế giới,

  Cõi Diêm phù tội lỗi mê tân,

  Cố công tham cứu học lần,

  Di Ðà miệng niệm chuyên cần chớ sai.

  Trên Phật Thánh độ tai qua khỏi,

  Dưới phàm trần hết nỗi khổ luân,

  Ráng niệm, niệm bất ly thân,

  Sông mê thoát đặng hóa thân độ đời.

  Ma Ha Bát Nhã qua thời,

  Bước lên bờ giác thảnh thơi an nhàn.

  Quan Thế Âm oai thần lồng lộng,

  Khắp thế gian đều trọng danh ngài,

  Chúng sanh hết thảy ai ai,

  Khi nào gặp nạn niệm Ngài liền qua.

  Bởi người thế gần xa ngưỡng mộ,

  Quan Thế Âm cứu khổ độ sanh,

  Nếu ai có một niệm lành,

  Hễ Ngài nghe tiếng ứng danh tới liền.

  Dù bịnh trọng liên miên khổ cực,

  Niệm danh Ngài lập tức khỏi ngay,

  Bao nhiêu tai nàn hằng ngày,

  Chí tâm niệm tới danh Ngài cũng qua.

  Vô lượng kiếp Ta bà thế giới,

  Ngài giáng sanh xuống cõi dương gian,

  Hóa thân công chúa đoan trang,

  Diệu Trang Vương ngự ngai vàng vua cha.

  Diệu Thanh ấy chính là chị cả,

  Sau cũng tu chứng quả Văn Thù,

  Diệu Âm chị thứ cũng tu,

  Phổ Hiền chứng Thánh đền bù công lao.

  Trọn một nhà được vào cảnh Phật,

  Lòng từ bi chơn chất đáng ghi,

  Tuổi nhỏ trí cả ai bì,

  Dốc lòng mộ đạo quyết thì đi tu.

  Trọn chín năm chẳng từ lao khổ,

  Mong công thành cứu độ chúng sanh,

  Thời kỳ trai giới tu hành,

  Tại động Hương Tích bắc thành ViệtNam.

  Một cảnh tiên mây lam che phủ,

  Có cam tuyền, thạch nhũ bao quanh,

  Cảnh tốt dành cho người lành,

  Kim Ðồng Ngọc Nữ ứng danh theo hầu.

  Dưới bệ ngọc chia nhau sớm tối,

  Chầu hai bên không lỗi đạo thầy,

  Luôn luôn chân chánh thẳng ngay,

  Hành theo ý chỉ của thầy ban ra.

  Quan Thế Âm danh là Tự Tại,

  Khắp tam thiên qua lại dạo chơi,

  Từ bi Ngài muốn độ đời,

  Mười hai đại nguyện thiệt thời cao xa.

  Nguyện nào cũng đều là rốt ráo,

  Chuyên tâm về chánh đạo độ tha,

  Biển Nam Hải, núi Phổ Ðà,

  Trụ ở nơi ấy cũng là Hương Sơn.

  Trong một phẩm Phổ Môn thị hiện,

  Ðức Như Lai thuật chuyện khen Ngài,

  Oai thần linh hiển không hai,

  Tầm thinh cứu khổ chẳng nài công phu.

  Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ,

  Hay cùng là tùy ý muốn chi,

  Ngài liền ứng hiện tức thì,

  Tới nơi dìu dắt cấp kỳ độ cho.

  Hay có kẻ qua đò mắc nạn,

  Cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường,

  Chí thành đốt nén tâm hương,

  Vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền.

  Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy,

  Ðức Như Lai truyền dạy chẳng sai,

  Chúng ta chớ có quản nài,

  Một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho.

  Trong khổ hải đò Từ vẫn đợi,

  Vớt chúng sanh đưa tới Lạc bang,

  Chín từng sen báu đài vàng,

  Di Ðà thọ ký rõ ràng thảnh thơi.

  Từ bi cứu khổ độ đời,

  Tầm thinh giải nạn đến nơi an lành.

  Nam Mô Nhĩ Căn Viên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Ðại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.

 10. Cúi đầu đảnh lễ đức Quan Âm,

  Tướng tốt quang minh nguyện lực thâm.

  Nghìn mắt sáng soi đường tăm tối,

  Nghìn tay dìu dắt kẻ mê lầm

  Vô vi phát khởi Từ bi nguyện,

  Chơn thật tuyên dương bí mật âm.

  Thỏa mãn mọi người lòng ước nguyện,

  Tiêu trừ tội chướng hết lâm trầm.

  Long Thiên các Thánh đồng gia hộ,

  Trăm nghìn tam muội nguyện tu tâm.

  Thân được quang minh tâm trí tuệ,

  Thọ trì công đức thật cao thâm,

  Trần lao biển cả thề qua lại,

  Siêu chứng Bồ-đề hết lỗi lầm.

  Con nay xưng tụng nguyện qui y,

  Các nguyện tùy tâm đều viên mãn.

  Nam mô Ðại Bi Quan Thế Âm,

  Xin cho con biết tất cả pháp.

  Nam mô Ðại Bi Quan Thế Âm,

  Xin cho con được mắt trí tuệ.

  Nam mô Ðại Bi Quan Thế Âm,

  Xin cho con được nhiều phương tiện.

  Nam mô Ðại Bi Quan Thế Âm,

  Xin cho con lên thuyền Bát Nhã.

  Nam mô Ðại Bi Quan Thế Âm,

  Xin cho con vượt qua biển khổ.

  Nam mô Ðại Bi Quan Thế Âm,

  Xin cho con được Giới Ðịnh Huệ.

  Nam mô Ðại Bi Quan Thế Âm,

  Xin cho con lên núi Niết-bàn.

  Nam mô Ðại Bi Quan Thế Âm,

  Xin cho con vào vô vi thất.

  Nam mô Ðại Bi Quan Thế Âm,

  Xin cho con được thân pháp tánh.

  Nếu con đeán núi dao,

  Núi dao tự đổ vỡ,

  Nếu con đến lửa nóng,

  Lửa nóng tự tàn rụi.

  Nếu con đến địa ngục,

  Địa ngục tự khô diệt.

  Nếu con đến ngạ quỉ,

  Ngạ quỉ tự no đủ.

  Nếu con đến tu la,

  Tu la được điều phục.

  Nếu con đến chúng sanh

  Chúng sanh được trí tuệ.

  Phổ Môn một phẩm khen Ngài,

  Quan Âm Bồ-tát chẳng nài công lao.

  Thị hiện phép Phật tối cao,

  Nghe lời khấn nguyện tìm vào độ nguy.

  Phương tiện thuyết pháp từ bi,

  Bến mê biển khổ tức thì cứu lên.

  Tùy duyên cảm ứng tới liền,

  Dắt dìu sanh chúng về miền Lạc bang.

  Bốn biển êm lặng bình an,

  Ba đường tám nạn vững vàng lánh xa.

  1. Nam Mô Quan Âm Như lai,

  Công tu đầy đủ hiệu ngài Viên Thông.

  Tâm Ngài vắng lặng sạch trong,

  Nêu danh Tự Tại đầy lòng từ bi.

  Liền phát đại nguyện một khi,

  Lời lời rộng lớn đều vì chúng sinh.

  2. Nam mô Quan Âm Như lai,

  Tâm lành thường niệm chẳng sai chút nào.

  Trong đục thêm bớt lao xao,

  Chẳng hề tưởng tới đức cao tột vời.

  Còn chi ngăn ngại chơi vơi,

  Nguyện ở Nam Hải là nơi thanh nhàn.

  3. Nam Mô Quan Âm Như lai,

  Ta Bà dạo khắp chẳng nài công lao.

  U minh cõi ấy thường vào,

  Xét soi lời nói kẻ nào hồi tâm.

  Tùy duyên ngôn hạnh ân caàn,

  Nguyện đều cứu khổ người trần kẻ âm.

  4. Nam Mô Quan Âm Như lai,

  Hàng ma trừ quái phép Ngài tối cao.

  Trần gian như có người nào,

  Yêu tà phá quấy lâm vào cảnh nguy.

  Chí thành cầu khẩn một khi,

  Nguyện giải tai ách tức thì hết ngay.

  5. Nam Mô Quan Âm Như lai,

  Nhành dương bình tịnh của Ngài rất hay.

  Tu hành muốn kiếm đường ngay,

  Tâm còn xao xuyến hằng ngày chưa yên.

  Cam lồ hay hóa phép Tiên,

  Nguyện rửa cho sạch tâm phiền trần gian.

  6. Nam Mô Quan Âm Như lai,

  Từ bi quảng đại tâm Ngài rộng thông.

  Hỷ xả hết tội lập công,

  Ăn năn sám hối quyết lòng lo tu.

  Nhân lành tự tạo đền bù,

  Nguyện đều độ khắp chẳng từ phân chia.

  7. Nam Mô Quan Âm Như lai,

  Ngày đêm tuần khắp xét soi lòng người.

  Tu hành chẳng có biếng lười,

  Chuyên cần Chánh pháp vẹn mười điều hay.

  Ủng hộ tinh tấn hằng ngày,

  Thệ nguyện dứt hết trả vay ba đường.

  8. Nam Mô Quan Âm Như lai,

  Hướng về Nam Hải cầu Ngài độ cho.

  Chuyên cần niệm nguyện nhỏ to,

  Thường hành Chánh pháp nương đò từ bi.

  Nghiệp duyên cho dứt một khi,

  Nguyện đều giải thoát tức thì thênh thang.

  9. Nam Mô Quan Âm Như lai,

  Pháp thuyền đóng sẵn đợi ngoài biển khơi.

  Mê tân khổ hải dạo chơi,

  Cứu vớt muôn loại khỏi nơi sóng trần.

  Ai người tu niệm ân cần,

  Nguyện độ hết thảy một lần chúng sinh.

  10. Nam Mô Quan Âm Như lai,

  Tràng phan dẫn lộ tuyền đài thẳng dong.

  Bảo cái kế tiếp song song,

  Kim Ðồng, Ngọc Nữ đã mong lệnh truyền.

  Nguyện tiếp những kẻ hữu duyên,

  Ðưa về Cực lạc ở miền Tây phương.

  11. Nam Mô Quan Âm Như lai,

  Tây phương Cực lạc cõi ngài Thọ Vương.

  Hoa sen chín phẩm biểu dương,

  Lầu châu các ngọc lót đường pha lê.

  Di Ðà, Thánh chúng đề huề,

  Nguyện nhờ thọ ký rước về tòa sen.

  12. Nam Mô Quan Âm Như lai,

  Pháp thân thanh tịnh Liên đài trang nghiêm.

  Pháp mầu vô lượng vô biên,

  Không thêm không bớt tự nhiên an nhàn.

  Khắp nơi vui vẻ phong quang,

  Hoàn mười hai nguyện rõ ràng như trên.

  Nam Mô Nhĩ Căn Viên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Ðại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.

 11. Ngã cập chúng sinh

  Vô thủy thường vị

  Tam nghiệp lục căn

  Trọng tội sở chướng,

  Bất kiến chư Phật,

  Bất tri xuất yếu,

  Ðãn thuận sinh tử,

  Bất tri diệu lý,

  Ngã kim tuy tri,

  Bo dữ chúng sinh,

  Ðồng vị nhứt thiết,

  Trọng tội sở chướng,

  Kim đối Quan Âm

  Thập phương Phật tiền,

  Phổ vị chúng sinh,

  Qui mệnh sám hối.

  Duy nguyện gia hộ,

  Ninh chướng tiêu diệt,

  Ngã dữ chúng sinh,

  Vô thủy lai kim,

  Do ái kiến cố,

  Nội kế ngã nhân,

  Ngoại gia ác hữu,

  Bất tùy hỷ tha,

  Nhất hào chi thiện,

  Duy biến tam nghiệp,

  Quảng tạo chúng tội,

  Sự tuy bất quảng,

  Ác tâm biến bố,

  Trú dạ tương tục,

  Vô hữu gián đoạn,

  Phú quý quá thất,

  Bất dục nhân tri,

  Bất úy ác đạo,

  Vô tàm vô quí,

  Bác vô nhân quả,

  Cố ư kim nhật,

  Thâm tín nhân quả,

  Sinh trọng tàm quí,

  Sinh đại bố úy,

  Phát lộ sám hối,

  Ðoạn tương tục tâm,

  Phát Bồ đề tâm,

  Ðoạn ác tu thiện,

  Cần sách tam nghiệp,

  Phiên âm trọng quá,

  Tùy hỷ phàm thánh,

  Nhất hào chi thiện,

  Niệm Thập phương Phật,

  Hữu đại phúc tuệ,

  Năng cứu bạt ngã,

  Cập chư chúng sinh,

  Tòng nhị tử hải,

  Chí tam Ðức ngạn,

  Tòng vô thủy lai,

  Bất tri chư pháp,

  Cầu tính không tịch,

  Quảng tạo chúng ác,

  Kim tri không tịch

  Vị cầu Bồ đề,

  Vị chúng sinh cố,

  Quảng tu chư thiện,

  Biến đoạn chúng ác,

  Duy nguyện Quán Âm,

  Từ bi nhiếp thụ.

  Cúi đầu làm lễ viên thông,

  Quán Âm tự tại mở lòng độ hơn.

  Từ bi quảng đại vô lường,

  Lập hoằng thệ nguyện vẹt đường khổ nguy.

  Một niềm lòng chẳng ngại chi,

  Quán Âm ân đức chơn vi hải hà.

  Thường cư Nam Hải Phổ Ðà,

  Chí nguyền độ chúng khỏi sa tội tình.

  Ta bà thế giới u minh,

  Quán Âm thường trụ hiện hình khắp nơi,

  Tầm thinh cứu kẻ lưng vơi,

  Chí nguyền độ thế về nơi an nhàn.

  Trừ yêu trục quỉ kinh mang,

  Quán Âm oai đức phục hàng chúng Ma.

  Vớt người nguy hiểm đọa sa,

  Chí nguyền phổ tế, nhọc mà chẳng than.

  Thường cầm thanh tịnh bình vàng,

  Quán Âm cậy có nhành dương cam lồ,

  Rưới tâm phiền não lửa lò,

  Chí nguyền độ chúng an cư Niết bàn.

  Từ bi tánh đức mở mang,

  Quán Âm hỉ xả tâm hoàn huệ thông,

  Thường hành bình đẳng đại đồng,

  Chí nguyền hóa độ khắp trong muôn loài.

  Mười phương tuần sát đêm ngày,

  Quán Âm tinh tấn mựa nài công lao,

  Ðộ đều nhơn vật khỏi hao,

  Chí nguyền diệt tận khổ đau ba đường.

  Một lòng vọng tưởng Nam Sơn,

  Quán Âm lễ bái ân cần hôm mai.

  Xem nơi xiềng tỏa đọa đày,

  Chí nguyền độ kẻ mang tai khỏi nàn.

  Từ bi tạo chiếc Pháp thoàn,

  Quán Âm dạo khắp khổ nàn biển khơi.

  Ðộ người lặn hụp chơi vơi,

  Chí nguyền tiếp dẫn về nơi Niết bàn.

  Tràng phan bửu cái nghiêm trang,

  Quán Âm sắp đặt rỡ ràng trước sau

  Rước người niệm Phật chẳng xao,

  Chí nguyền dìu dắt thẳng vào Tây phương.

  Vô Lượng Thọ Phật cõi thường,

  Quán Âm thọ ký, chỉ đường vô sanh,

  Từ bi phổ hóa hàm linh,

  Chí nguyền độ chúng kiến minh Di Ðà.

  Ðoan nghiêm thân hiện sáng lòa,

  Quán Âm diệu tướng thiệt là vô song,

  Lực, hùng, bi, trí viên dung,

  Mười hai đại nguyện quả công tu tròn.

  Nam Mô Nhĩ Căn Viên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Ðại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.

 12. Cúi đầu lạy Phổ Ðà Phật Tổ

  Quan Thế Âm cứu khổ hồng trần

  Từ bi phổ tế lê dân

  Muôn loài nhuần gội hồng ân đức Ngài

  Xin độ kẻ hằng ngày chiêm ngưỡng

  Giúp người lành hạnh hưởng phước duyên

  Gió giông sa đọa ghe thuyền

  Tâm thành khẩn đảo, tai liền giảm tan

  Rủi lầm bước vào đàng đạo tặc

  Vướng đao binh thắt ngặt thảm sầu

  Nhờ ơn bủa khắp bốn châu

  Tiếng than xúc động tầm âu độ người

  Hoặc hung bạo bị nơi xiềng tỏa

  Ở hiền lành mắc họa thình lình

  Chí thành khẩn vái thánh minh

  Quan Âm Bồ Tát anh linh cứu nàn

  Gặp yêu quái cản đàng ngăn ngõ

  Ðức Từ hàng chẳng bỏ người lành

  Tà mà nghe đến oai danh

  Mắt không dám ngó khó hành hại thân

  Cảm, thử, thấp, tâm thần trầm trệ

  Mang bệnh căn thân thể xốn xang

  Hồn mơ chợt tỉnh trí ngoan

  Quan Âm niệm đặng, tai nàn sẽ tiêu

  Người vô tự, quạnh hiu sau trước

  Sửa tấc lòng tác phước khẩn cầu

  Cho trai hiển đạt trí mầu

  Gái ngoan đoan chánh ngõ hầu thuần lương

  Lòng thê thứ nhiều phương tin tưởng

  Quan Thế Âm liệu lượng hóa thân

  Xót thương trợ kẻ phàm trần

  Dắt dìu thuyết pháp chóng gần Phật tiên

  Trí ngu muội đảo điên minh mẫn

  Tánh sân si cầu khẩn giải oan

  Như lòng tà dục dấy loàn

  Sớm khuya tụng niệm đặng an tinh thần

  Cơn nước lửa khó phần trốn tránh

  Lúc hiểm nguy tâm tánh kinh hoàng

  Thật lòng khấn vái khỏi nàn

  Nhành dương cam lộ rưới tan diệu kỳ

  Ðệ tử chúng con qui mạng lễ

  Mong ơn trên phổ tế mười phương

  Chúng sanh thoát chốn tai ương

  Tránh nơi khổ não, tránh đường chông gai

  Nhờ Bồ Tát, Như Lai lân mẫn

  Ðộ cho con tinh tấn tu hành

  Bền lòng chặc dạ kính thành

  Lâm chung mau đặng vãng sanh sen vàng

  Cầu cho cha mẹ bình an

  Cửu huyền thất tổ nhẹ nhàng siêu thăng

  Muôn dân phước lộc thọ tăng

  Nhà yên nước thạnh, người năng làm lành

  Mỗi người phát nguyện tu hành

  Ðồng về Tịnh độ, đến thành Lạc bang.

  Cúi đầu làm lễ Quán Âm,

  Phật tiền đệ tử chí tâm khẩn nguyền:

  Một cầu mở hoát tâm nguyên,

  Biết liền cả thảy pháp thiền Như Lai.

  Hai cầu Bát Nhã tánh khai,

  Sớm đặng trí huệ nhãn rày quang minh.

  Ba cầu từ huệ rộng thinh,

  Ðộ liền cả thảy chúng sinh khỏi nàn.

  Bốn cầu tâm địa mở mang,

  Sớm đặng phương tiện trí toan lẹ làng.

  Năm cầu tâm đạo vẹn toàn,

  Liền lên Bát Nhã từ thoàn Tây qui.

  Sáu cầu tránh khỏi tai nguy,

  Sớm qua khổ hải thoát ly hồng trần.

  Bảy cầu thanh tịnh tâm thân,

  Mau thành giới, định, huệ chơn pháp thiền.

  Tám cầu đạo hạnh cố kiên,

  Sớm lên bỉ ngạn tịnh yên Niết Bàn.

  Chín cầu tánh đặng thanh an,

  Vô vi diệu trí minh quang phát liền.

  Mười cầu hành đạo tinh chuyên,

  Sớm thành Phật tánh diệu viên Bồ đề.

  Mong ơn Bồ Tát chứng tri,

  Ðộ cho đệ tử tu trì thành công.

  Phụng Tây Trúc, Phổ Ðà lạc đạo,

  Ngự non châu, cửu khúc trùng trùng,

  Thủy giang tân, cúc nở nhụy bông,

  Ve réo rắt, đàn ngâm suối đá.

  Quan Âm Phật ngự non cung giá,

  Ðộng Phổ Ðà hữu cảnh vô biên,

  Trên thông reo gió mát tự nhiên,

  Dưới khe nước rồng chầu phụng múa.

  Am mây ửng áng hồng lồ lộ,

  Mấy thứ lá, nhụy nở hây hây,

  Ðào đơm bông, cúc trổ thơm cây,

  Nghe văng vẳng tiếng người qua lại.

  Trên đức Phật từ bi quảng đại,

  Dưới rồng chầu phụng múa tiêu thiều,

  Non thiên thai, vàng chuộng báu yêu,

  Cõi Tây Trúc, Long ly chầu chực.

  Lấy san hô làm cột,

  Dựng hổ phách làm sườn,

  Lược đồi mồi làm ngói che sương,

  Bông sen nở làm thuyền Bát nhã.

  Kết hoa nọ xây cầu bỉ ngạn,

  Bình tịnh thủy rưới hoa Tây Hớn,

  Nước cam lồ dùng để cứu dân,

  Máy thiên địa giao lân,

  Trời có sanh có dưỡng.

  Chuông Linh Sơn, khai ngục thành Tây.

  Trống Bát Nhã, tựu đề phóng xả,

  Ðiểm thất tinh như Càn Long mã,

  Hỗn độn khai nhị thất tam cung,

  Phân Bát quái, lập đàn tứ trụ.

  Án dà ra đế hồng rị toá ha.

  Thỉnh đức Quan Âm, đức Phật Thích Ca

  Án hồng rị thông hành tóa ha.

  Nam Mô Nhĩ Căn Viên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Ðại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.

 13. Trong bao nhiêu mười phương cõi nước,

  Cả ba đời các đức Pháp vương,

  Con dùng ba nghiệp tịnh xương,(sạch tốt)

  Khắp lễ tất cả mười phương vẹn tuyền.

  Sức thần oai Phổ Hiền hạnh nguyện,

  Trước Như Lai khắp hiện tự thân,

  Mỗi thân lại hiện trần thân,

  Thân thân lễ khắp sát trần Thế Tôn.

  Trong một trần có trần số Phật,

  Ðều ở trong hội bực Thượng Nhân,

  Khắp cùng pháp giới mảy trần,

  Sâu tin chư Phật đều thường đầy trong.

  Biển âm thanh đều dùng trọn vận,

  Diệu ngôn từ vô tận khắp vang,

  Vị lai cả kiếp thảy toàn, (tất cả)

  Ngợi khen Phật đức biển ngàn rất sâu!

  Tràng hoa đẹp rất xinh thơm ngát,

  Cùng hương xoa, kỹ nhạc, lọng tàn,

  Như kia đồ tốt trang hoàng,

  Cúng dường chư Phật con toàn kính dâng.

  Y tối thắng cùng hương tối thắng,

  Với đuốc đèn, hương phấn, hương xông,

  Ðều nhiều như Diệu Cao phong,(núi Tu Di)

  Cúng dường chư Phật con đồng dâng lên.

  Tâm thắng giải mông mênh con dụng,

  Phật ba đời thảy cũng tin kiên, (tin chắc)

  Ðều nương hạnh nguyện Phổ Hiền,

  Cúng dường chư Phật khắp miền mười phương.

  Các tội ác xưa con lầm lỡ,

  Do tham sân muôn thuở xui nên,

  Từ thân ngữ ý sanh lên,

  Nay con cả thảy đều bền sám luôn.

  Các chúng sanh khắp mười phương cõi,

  Bậc nhị thừa, Hữu học cùng Vô,

  Như Lai Bồ Tát vẹn tuyền,

  Có bao công đức con nguyền vui ưa.

  Thế gian Ðăng trong mười phương nước,

  Lúc tối sơ thành được Bồ đề,

  Nay con đều thỉnh một bề,

  Giảng truyền pháp diệu vỗ về quần sanh.

  Các đức Phật muốn toan nhập diệt,

  Con chí thành mải miết ân cần :

  Cúi mong ở mãi kiếp trần,

  Làm cho lợi lạc khắp quần sanh linh.

  Bao nhiêu phước cúng dường, lễ, tán,

  Thỉnh ở đời cùng giảng pháp luân,

  Vui theo, sám hối thiện căn,

  Hồi sanh, hướng Phật, cao thăng Bồ đề.

  Con nguyện đem đức dày thắng lợi,

  Hồi hướng chơn pháp giới tối cao,

  Tánh, tướng Tam Bảo thế nào,

  Hải Ấn Tam Muội dung vào tục, chơn.

  Biển công đức không lường như thế,

  Nay con đều đem để hồi về :

  Dưới cho muôn loại nương kề,

  Cùng con đồng chứng Bồ đề đạo chơn.

  Bao nhiêu chúng nơi thân, khẩu, ý,

  Lòng mê lầm móng nghĩ sân, si,

  Chê bai chánh pháp Mâu Ni, (Phật)

  Thân tâm phạm quấy kể gì phải chăng.

  Như trên nghiệp chướng tội thâm,

  Nguyện tiêu diệt hết ác tâm chẳng còn.

  Trí huệ khắp đầy tròn pháp giới,

  Ðộ chúng sanh chẳng nại gian lao,

  Hư không thế giới dẫu hao,

  Chúng sanh, phiền não với nào nghiệp chung. (cùng tận)

  Nay con hồi hướng rộng lung,

  Cũng như bốn pháp vô cùng vô biên.

  Nam Mô Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát.

 14. Xin chư Phật mười phương thế giới,

  Tại thế gian thương đoái đến con,

  Ðời này, đời trước tội dồn,

  Tử sanh vô thỉ nghiệp tồn đến nay.

  Tội con tạo hoặc bày kẻ khác,

  Tội thấy người làm ác mừng vui,

  Của chùa của sãi khắp nơi,

  Tự lấy, xúi lấy, tươi cười mừng theo.

  Tội Vô gián năm điều tự tạo,

  Thấy mừng theo hoặc bảo người làm,

  Mười điều bất thiện tự con,

  Xúi người can phạm thấy mà mừng theo.

  Bày hoặc giấu bao nhiêu tội ấy,

  Ðáng đọa vào ngạ quỉ, súc sanh,

  Ðịa ngục, ác thú phạt hành,

  Biên địa, ác kiến hoặc thành tiện nhơn.

  Các tội ấy nay con sám hối,

  Phật chứng tri thương đoái đến con,

  Thành tâm quì trước Thế Tôn,

  Sự tình mọi nỗi nguồn cơn giãi bày.

  Hoặc đời trước, đời này, đời khác,

  Con giữ gìn giới pháp tịnh thanh,

  Hạnh tu bố thí thường hành,

  Hoặc cơm một vắt nhịn dành muôn chim.

  Hoặc tịnh hạnh căn hiền đã có,

  Sẵn căn hiền hộ độ chúng sanh,

  Bồ đề gieo giống căn lành,

  Căn lành sẵn có phát sanh trí mầu.

  Căn lành ấy gồm thâu vô lượng,

  Thảy đều xin hồi hướng Bồ đề,

  Con xin phát nguyện trở về,

  Theo ba đời Phật không hề sai ngoa.

  Những tội lỗi con đà sám hối,

  Các phước lành nhuần gội bấy nhiêu,

  Thành tâm kỉnh Phật công nhiều,

  Nguyện thành Bồ Tát cao siêu độ đời.

  Phật quá khứ, vị lại, hiện tại,

  Trong chúng sanh tối đại thắng vương,

  Biển khơi công đức khôn lường,

  Nay con qui mạng cúng dường kính cung.

  Trong tất cả mười phương thế giới,

  Trong ba đời các vị Pháp vương,

  Miệng lòng trong sạch cúng dưng,

  Chí tâm đảnh lễ mười phương vẹn tuyền.

  Oai thần lực Phổ Hiền hạnh nguyện,

  Trước Như Lai phổ hiện chơn thân,

  Mỗi thân thể hiện vô ngần,

  Mỗi thân đảnh lễ nhiều thân Phật Ðà.

  Trong mảnh bụi hằng sa số Phật,

  Khắp nơi nơi Bồ Tát hội vào,

  Bụi trần pháp giới biết bao,

  Cùng tin có Phật dồi dào nơi nơi.

  Biển âm thinh khắp trời xưng tụng,

  Lời diệu huyền cất giọng đề cao,

  Trải bao thế kiếp mai sau,

  Tán dương công Phật dạt dào biển khơi.

  Tràng hoa đẹp xinh tươi bát ngát,

  Cùng lọng tàng kỹ nhạc trầm hương,

  Vật mầu, thức trí trang hoàng,

  Con xin cúng Phật mười phương ba đời.

  Y tối thắng hương trầm tối thắng,

  Ðèn đuốc cùng hương phấn, hương xông,

  Của nhiều như núi chất chồng,

  Con xin cúng Phật với lòng kính tin.

  Lòng con mở rộng thinh thăm thẳm,

  Phật ba đời khăng khắng niềm tin,

  Nương theo hạnh nguyện Phổ Hiền,

  Con xin cúng Phật với lòng kính tin.

  Các nghiệp ác tạo thành từ trước,

  Tham sân si đã trót gieo nhân,

  Từ lời, từ ý, từ thân,

  Nay con sám hối một lần trọn xong.

  Bực nhị thừa học cùng hết học,

  Chúng sanh gồm các bậc mười phương,

  Như Lai, Bồ Tát các hàng,

  Bao nhiêu công đức con toàn mừng vui.

  Ðèn chiếu thế mười phương Phật bảo,

  Lúc tối sơ thành đạo Bồ đề,

  Nay con thành kính thỉnh về,

  Chuyển vô thượng diệu Bồ đề pháp luân.

  Chư Phật muốn Niết bàn nhập diệt,

  Con chí thành, chí thiết cầu van,

  Cúi mong Phật ở trần hoàn ,

  Làm cho lợi lạc các hàng chúng sanh.

  Lễ tán cúng phước dành thỉnh Phật,

  Tại thế gian chuyển pháp độ sanh,

  Vui theo sám hối căn lành,

  Xin hồi hướng đến chúng sanh đạo tràng.

  Nguyện công đức muôn vàn thắng lợi,

  Hồi hướng về pháp giới cao xa,

  Tán dương Phật, Pháp, Tăng già,

  Ấn tam muội được dung hòa tục chơn.

  Biển công đức mênh mông vô lượng,

  Con xin đem hồi hướng tận cùng,

  Cho người tội miệng, thân, lòng,

  Khinh chê chánh pháp trong vòng lầm sai.

  Các nghiệp chướng tạo gây thế ấy,

  Nguyện diệt tiêu một mảy chẳng còn,

  Trí minh niệm khắp đầy tròn,

  Ðộ sanh bất thối, sắt son một lòng.

  Dầu cùng tận hư không thế giới,

  Tận chúng sanh tội lỗi não phiền,

  Phước con hồi hướng khắp miền,

  Cũng như bốn pháp vô biên vô cùng.

  Nam Mô Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.

 15. Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

  Đêm ngày sáu thời đều an lành,

  Tất cả các thời đều an lành,

  Xin đấng Từ Bi thường gia hộ.

  Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

  Đêm ngày sáu thời đều an lành,

  Tất cả các thời đều an lành,

  Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ

  Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

  Đêm ngày sáu thời đều an lành,

  Tất cả các thời đều an lành,

  Xin nguyện Hộ Pháp thường gia hộ.

  Nam Mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát.

 16. Namo Amitabha Buddhaya

  Namo Shakyamunaye Buddhaya

  Namo Ksitigrabha Bodhisattva

  Namo Avalokitesvara Bodhisattva

  Buddham Saranam Gacchami. Dhammam Saranam Gacchami. Sangham Saranam Gacchami.

  I go to the Buddha, as my refuge ( Je prends refuge auprès du Bouddha )

  I go to the Dhamma – The Teachings, as my refuge ( Je prends refuge auprès du Dhamma )

  I go to the Sangha – The Community, as my refuge ( Je prends refuge auprès du Sangha )

  Buddha have loved us. Buddha have loved all the world. We have believed it.

 17. Nam Mô A Di Đà Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. Con thành tâm tri ân công đức của Qúy Thầy, Tăng Ni, Phật Tử, Tứ Chúng, Người Hộ Pháp, Quê Hương, Tổ Tông, Cửu Huyền Thất Tổ Cha Mẹ Nhiều Đời Nhiều Kiếp Của Con Cùng Tất Cả Chúng Sanh, Cửu Huyền Thất Tổ Cha Mẹ Hiện Tiền Kiếp Này, Thân Bằng Quyến Thuộc Nội Ngoại Hai Bên, Thầy Cô, Đạo Tràng và Kênh rất nhiều lắm.

 18. Mình có nhận xét thấy mọi người chỉ có mỗi một việc là vỗ tay đôm đốp mỗi khi nghe thầy Pháp Hòa thuyết giãng ,không hiểu họ có hiểu những lời thâm thúy sâu xa của thầy không ,mà cứ đến mỗi đoạn hài là họ cho là hay mà cứ vỗ tay vô tư ,Nam Mô A Di Đà Phật …

 19. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.
  Nam môđại từđại bicứu khổcứu nạn quán thếâm bồ tát.
  Nam mô a di đà phật. Con kính chúc thầy pháp thế khinh an. A di đà phật.

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*